English Deutsch Русский язык Latgalian Latvian

Jaunumi

IZSTĀDE ,,PASAULES TAUTU ĀBECES“

2023. gada novembris, decembris

IZSTĀDE ,,PASAULES TAUTU ĀBECES“

No 3. novembra Latvijas Neredzīgo bibliotēkā apskatāma Jura Cibuļa ābeču kolekcijas izstāde ,,Pasaules tautu ābeces“. Izstādē aplūkojamas aptuveni 300 ābeces un plakāti ar alfabētiem no dažādām pasaules valstīm.

Izstādes ,,Pasaules tautu ābeces“ autors Juris Cibuļs ir skolotājs un publicists, valodnieks, kurš jau vairāk nekā 40 gadus pēta un kolekcionē ābeces. Viņā kolekcijā ir vairāk nekā 10 tūkstoši dažādu ābeču no 226 pasaules zemēm 1230 valodās.

,,Patiesībā, krājot ābeces, es krāju valodas, jo neviens precīzi nezina, cik valodu pasaulē ir. Ābecē kā ūdens pilienā atspoguļojas gan laikmeta prasības, gan tautas kultūras līmenis.“ – savu ābeču kolekcionēšanu raksturo Juris Cibuļs.

Autora ābeču kolekcija nepārtraukti ceļo, tā eksponēta gan Latvijas muzejos, skolās, bibliotēkās, kultūras namos, gan arī ārzemēs.

No 3. novembra Latvijas Neredzīgo bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja skatīt Jura Cibuļa ābeču kolekcijas nelielu daļu – aptuveni 300 ābeču un plakātu ar alfabētiem no dažādām pasaules valstīm (Tanzānijas, Panamas, Ugandas, Zimbabves, Indijas, Zviedrijas u. c.) ap 200 valodās, kā arī nedzirdīgajiem un neredzīgajiem izdotās ābeces.

Izstāde ikvienu pārsteigs ar valstu un valodu daudzumu, un ar ābeču autoru izdomu.

IZSTĀDE ,,PASAULES TAUTU ĀBECES“

Ābeču izstāde „Drukāts Latvijā“

Ābeču izstāde „Drukāts Latvijā“

Printed in Latvia

Šā gada sākumā 175. gadskārta apritēja izcilajam latviešu valodniekam un skolotājam Kārlim Mīlenbaham.

Talsu novada muzejs savā simtgadē vairākkārt rosinājis ieklausīties dažādu laika posmu valodā – caur izstādēm, atmiņu stāstiem un sarīkojumiem.

Šobrīd ceļā pie apmeklētājiem ir ābeču izstāde „Drukāts Latvijā“. Tajā tiks eksponētas 300 Latvijā izdotas ābeces no kolekcionāra Jura Cibuļa kolekcijas un vairāki eksemplāri no Talsu novada muzeja krājuma. Dažādas valodas, Braila raksts, skanošās ābeces nav viss, kas pārsteigs šajā izstādē. Redzēsim arī ābecēm veltītas monētas, spēles, spēļu kārtis, plakātus un magnētiskos burtus.

Izstādes atklāšana un tikšanās ar kolekcionāru Juri Cibuļu notiks Talsu novada muzejā 6. oktobrī pl. 14.00.

Kolekcija būs apskatāma līdz 2023. gada 20. novembrim.

Ābeču izstāde „Drukāts Latvijā“

LATGALIEŠU ĀBECES (1768–2020)

pasaules tautu 2020

Grāmata „Latgaliešu ābeces“ sniedz nelielu ieskatu tajā garajā un sarežģītajā attīstības ceļā, kuru ir nogājusi latgaliešu ābece vairāku gadsimtu laikā. Tā iepazīstina ar dažādiem ābeču tipiem un veidiem, raksturojot to sastādīšanas un ilustrēšanas principus. Grāmatā netiek sniegta dziļa un vispusīga katras ābeces analīze, bet ir minētas galvenokārt ābeču raksturīgākās iezīmes un savdabīgums.

Gandrīz100 dažādu ābeču ir uzrakstīts latgaliešu valodā vai latgaliešiem. Ābeces tiek aplūkotas pa grupām (iespēju robežās tās grupējot hronoloģiski), proti, katķisma ābeces, latgaliešu autoru ābeces, latgaliešu skolām pielāgotās latviešu ābeces, mūsdienu ābeces, Krievijā izdotās latgaliešu ābeces un latgaliešu pārkrievošanas un pārlatviskošanas ābeces.

Latgaliešu ābeci parasti sauc lementars (sal. poļu – elementarz, lietuviešu – elementorius, baltkrievu – лемaнтар). Tas ir saīsinājums no vārda elementārs (sal. latīņu elementarius – sākotnējais, pirmatnējais, vienkāršākais).

Latgaliešu ābeces ir sarakstītas dažādās ortogrāfijās. 18. un 19. gadsimtā izdoto latgaliešu ābeču sastādītāji izmantojuši poļu ortogrāfiju; taču jau pašas pirmās latgaliešu ābeces (t. s. katķisma ābeces) diezgan precīzi parāda latgaliešu valodai raksturīgās iezīmes.

Par pirmo latgaliešu ābeču sarakstītājiem, sacerētājiem ziņas ir ļoti skopas. Populārākie latgaliešu oriģinālābeču autori ir bijuši Francis (Fraņcs) Kemps, Francis (Fraņcs) Trasuns un Eduards Kozlovskis, bet Krievijā – Izidors Meikšāns.

Grāmatas beigās ievietots latgaliešu ābeču hronoloģiskais saraksts, ar latgaliešu ābecēm saistīto pasākumu (izstādes, konferences u. c.) saraksts, kā arī publikācijas par latgaliešu ābecēm angļu un franču valodā.

PURLOVAS GRĀMATA

pasaules tautu 2020

Grāmatas pirmā daļa iepazīstina ar tagadējā Balvu novada Lazdulejas pagasta un tā teritorijā esošās apdzīvotās vietas Purlovas rašanās vēsturi, tās iedzīvotājiem un viņu atsevišķiem nodarbošanās veidiem. Šo informāciju papildina dažādi arhīva dokumenti un fotogrāfijas.

Otrajā daļā sniegts vispārējs pārskats par latgaliešu valodas Purlovas izloksnes fonētiku un gramatiku. Fonētikas sadaļā aplūkotas Purlovas izloksnes rakstības un izrunas savdabības, skaidrotas galvenās atšķirības salīdzinājumā ar latgaliešu literāro valodu, dažviet arī ar latviešu valodu. Gramatikas sadaļā īsi raksturotas visas vārdšķiras. Ir ievietota vārdnīca, kurā apkopoti savdabīgākie Purlovas izloksnes vārdi, kā arī Purlovas izloksnes vārdi Starpkontinentālo vārdnīcu sērijas Intercontinental Dictionary Series (IDS) datubāzē un pēc skaņu metodes sastādītā ābece.

PASAULES TAUTU ĀBEČU KOLEKCIJA

pasaules tautu 2020

Uzziņu krājumā sniegta informācija par ābeču kolekcionēšanu angļu, baltkrievu, bulgāru, dāņu, esperanto, franču, igauņu, itāliešu, ivritā, īru, krievu, ķīniešu, latgaliešu, latviešu, lietuviešu, mandžūru, nīderlandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, somu, spāņu, turku, ukraiņu, vācu un zviedru valodā. Tajā ir ievietoti kolekcijā pārstāvēto valodu un valstu, kā arī ar ābecēm un to kolekcionēšanu saistītu publikāciju, izstāžu un citu pasākumu saraksti.

10,000 ABC-bøger
Starptautiskās mācību grāmatu un mācību līdzekļu izpētes biedrības ikgadējā konference sadarbībā ar Graubindenes Pedagoģisko augstskolu [Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR)] Kurā (Šveice) no 2019. gada 4. līdz 6. oktobrim.
https://www.philso.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/paedagogik/igschub/aktuelles/index.html#call2019
http://childcult.rsuh.ru/news.html?id=2639184

Žurnālā „Li letro de Font-Segugno” (Francija) ir publicēti mani raksti franču valodā:

  1. SUR EVENTUEL FUTUR STATUT DE LA LANGUE LATGALIENNE [Par latgaliešu valodas iespējamo nākotnes statusu] (2018, Nr. 28, 20.–24. lpp.)
  2. LES ABÉCÉDAIRES LATGALIENS [Latgaliešu ābeces] (2018, Nr. 29, 34.–41. lpp.)
  3. LES ABÉCÉDAIRES LATGALIENS [Latgaliešu ābeces] (2019, Nr. 30, 35.–39. lpp.)

IZSTĀDE „PASAULES TAUTU ĀBECES”

EXHIBITION “ABC-BOOKS AND PRIMERS OF THE PEOPLES OF THE WORLD”

2018. gada 26. aprīlī Baltkrievijas Nacionālajā bibliotēkā notika starptautiskās izstādes „Pasaules tautu ābeces” atvēršana.

Pirmo reizi Baltkrievijā izstādē apskatāmas aptuveni 1400 ābeces gandrīz 600 valodās, nu piecām pasaules daļām – Eiropas, Āzijas, Amerikas, Āfrikas, Austrālijas un Okeānijas. Ikviena ābece ir miniatūra enciklopēdija, kurā vizuālā un aizraujošā veidā tiek sniegtas zināšanas par savas tautas vēsturi, ģeogrāfiju un kultūru.

Ekspozīcijas pamatā ir latviešu pedagoga, ābeču un grāmatu par pasaules tautām un to valodām autora, kolekcionāra Jura Cibuļa unikālā privātā kolekcija, kurā ir aptuveni 10000 vienību 1132 valodās. Tā ir lielākā šāda veida kolekcija pasaulē.

Izstādē īpašu vietu aizņem baltkrievu ābeces lasītprasmes mācīšanai 16.–21. gadsimtā no Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas krājumiem. Dažādas pēc satura, mākslinieciskā noformējuma, mācīšanas pedagoģiskajiem paņēmieniem, tās rāda baltkrievu ābeces 400 gadu garo vēsturi.

Izstāde darbosies Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas Grāmatas muzejā līdz septembrim.

Skreineite

The exhibition of Skreineite

2017. gada aprīļa beigās Latviešu valodas aģentūra izdeva latgaliešu valodas mācīšanas komplektu – ābeci, rakstīšanas burtnīcu un uzziņu materiālu par šo ābeci skolotājiem. Latgaliešu ābeces „Skreineite“ (Lādīte) veidošanā vērā ņemti 2007. gadā apstiprinātie jaunie „Latgaliešu pareizrakstības noteikumi“.

Jaunā ābece ir klasiskā tipa pirmmācības grāmata, kas paredzēta lasītmācīšanai latgaliešu valodā. To var izmantot mājmācībā, bērnudārzā vai sākumskolā.

Par visvairāk piemēroto lasītmācīšanas metodi baltu valodās ir atzīta skaņu metode, kurai ir vairāki varianti. Ābece „Skreineite“ sastādīta pēc analītiski sintētiskās skaņu metodes.

Ābeču izstāde

The exhibition of ABC-books
Ābeču izstāde Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē no 2017. gada 4. janvāra līdz 6. februārim. Jura Cibuļa priekšlasījums „Pasaules tautas, to valodas un ābeces” 21. janvārī.

Valodu un tautu brīnumainā pasaule

Valodu Un Tautu Brīnumainā Pasaule

Grāmatā sniegta daudzveidīga informācija par daudzām tautām (to dzīvesveidu, tradīcijām, paražām, ticējumiem, kā arī valodu, rakstību un ābecēm) to nosaukumu alfabēta secībā: abhāzi, čelkāni, desano, Etiopijas tautas, Kanādas tautas, karamodžo, korejieši, kurdi, Ķīnas tautas, seti, toda, tuvieši un uiguri.

Atsevišķa nodaļa veltīta saziņas palīgvalodām un ābecēm dažādām cilvēku grupām – neredzīgajiem, nedzirdīgajiem, kurlmēmajiem, kreiļiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī reliģiskajām konfesijām un migrantiem.

Savdabīgi iztirzātas visu tautu ābecēs aplūkojamās ikdienas dzīves parādības un notikumi (vecāki, radinieki, apģērbs, ēdieni, dzērieni, tuvējā apkārtnē sastopamie augi un dzīvnieki, ierastās nodarbes, svētki).

PURLOVAS GRĀMATA

DAS BUCH VON PURLOWA

Grāmatas ievaddaļa iepazīstina ar tagadējā Balvu novada Lazdulejas pagasta un tā teritorijā esošās apdzīvotās vietas Purlovas rašanās vēsturi.

Pirmajā daļā sniegts vispārējs pārskats par latgaliešu valodas Purlovas izloksnes fonētiku un gramatiku. Fonētikas sadaļā aplūkotas Purlovas izloksnes rakstības un izrunas savdabības, skaidrotas galvenās atšķirības salīdzinājumā ar latgaliešu literāro valodu, dažviet arī ar latviešu valodu. Gramatikas sadaļā īsi raksturotas visas vārdšķiras.

DAS BUCH VON PURLOWA

Grāmatas otrajā daļā ievietoti vairāki pielikumi, tostarp dažādi arhīvu dokumenti, teksti par Purlovas rašanos, tās iedzīvotājiem, atsevišķiem nodarbošanās veidiem un vārdnīca, kurā apkopoti savdabīgākie Purlovas izloksnes vārdi, kā arī Purlovas izloksnes vārdi datu bāzē Intercontinental Dictionary Series (IDS) [Starpkontinentālā vārdnīcu sērija] un pēc skaņu metodes sastādītā ābece.

Latgaliešu kultūras gada balvu „Boņuks 2014“ nominācijā „Literatūra: Labākais izdevums/grāmata“ saņēma Juris Cibuļs par grāmatu „Purlovas grāmata“.

Grāmatā sniegta dažāda informācija par 60 tautām (to dzīvesveidu, tradīcijām, paražām, ticējumiem u. tml.) to nosaukumu alfabēta secībā: aini, aleuti, arābi, baski, burjati, bušmeņi, čečeni, čigāni, čukči, dajaki, dolgāni, enci, eskimosi, eveni, evenki, ēģiptieši, hanti, havajieši, Brazīlijas indiāņi, indieši, itelmeņi, ižori, jakuti, janomami, jukagiri, karaimi, kareni, kereki, keti, kopti, korjaki, kumandieši, Ķīnas tautas, lakota, maķedonieši, mansi, melanēzieši, mingreli, mokeni, nanaji, negidaļi, nganasani, nivhi, ņenci, oroči, papuasi, pičančačara aborigēni, piraha, pomaki, rapanui, sāmi, seļkupi, sorbi, tibetieši, tofalari, udegejieši, uiļta, uļči, vepsi un voti.

Grāmatā stāstīts arī par šo tautu ābecēm un to iegūšanas veidiem kolekcijai.

Tautu Brinum Pasaules

Latgaliešu ābece

Latgalian Primer

Jaunumi:

facebook
Starptautiskās mācību grāmatu un mācību līdzekļu izpētes biedrības ikgadējā konference sadarbībā ar Graubindenes Pedagoģisko augstskolu [Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR)] Kurā (Šveice) no 2019. gada 4. līdz 6. oktobrim.
https://www.philso.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/paedagogik/igschub/aktuelles/index.html#call2019
http://childcult.rsuh.ru/news.html?id=2639184

Lejuplādējamais biļetens:

<
Maijs 2023
Jūlijs 2021
Decembris 2020
Aprīlis 2018
Septembris 2017
Janvāris 2017
Maijs 2016
Februāris 2015
Decembris 2013
Jūnijs 2013
Decembris 2012
Augusts 2012
Decembris 2011
Maijs 2011
Decembris 2010
Septembris 2010
Maijs 2010
Decembris 2009

Video:

Pärnu uue kunsti muuseumis saab tutvuda huvitavate kollektsioonidega

Редкую и необычную коллекцию привез из Латвии коллекционер азбук и букварей Юрис Цибульс.